PowerHud KVKK Gizlilik Bildirimi

Gizli Bilginin Tanımı

 

İfşa eden tarafın kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü fikir, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü diğer yenilik ve işbu Sözleşmenin müzakeresi, akdedilmesi ve/veya ifasından dolayı Taraflar arasında paylaşılan, işbu Sözleşmenin varlığı, koşulları ve içeriği de dahil, Hizmet Sağlayıcının, Müşteri ile arasındaki ticari ilişki esnasında öğreneceği yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, operasyonel ve teknik bilgiler, abonelik, konuşma bilgileri ve Uygulama ile sisteme yüklenen her türlü bilgi Gizli Bilgi olarak kabul edilir.

Gizli Bilgilere dair Sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında Hizmet Sağlayıcı, Müşterinin kişisel verilerini ilgili kanun uyarınca yapılacak mecburi işlemler gereğince muhafaza edebilecek, ve yalnızca bu kapsamla sınırlı olmak üzere firma adı, adres, vergi numarası, ad-soyad, e-posta adresi ve telefon bilgilerini kaydedebilecek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek ilgili iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir.

Gizli Bilginin Korunması

 

Gizli bilgiyi alan Taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz olarak Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

Taraflar, sözleşmenin 4. maddesindeki kapsam içinde tarif edilmiş olan gizli bilgiyi;

Mümkün olan en gizli şekilde korumayı,
İşbu bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye ne suretle olursa olsun vermemeyi
Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
Bu kapsamda Taraflar birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, Gizli Bilgiler’i üçüncü kişilere aktarmamayı, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmamayı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, reklam amacıyla kullanmamayı ve ifşa etmemeyi taahhüt ederler.
Taraflar Gizli Bilgiler’i korumak için her türlü makul önlemi alacaklardır.

 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme’nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koyacakladır.

Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

 

Aşağıda sayılan bilgiler Gizli Bilgi tanımının dışındadır:

Yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken bilgilerdir. Şu kadar ki, taraflar bu durumda Gizli Bilgi’nin ifşa edildiğini birbirlerine söz konusu mahkeme kararı veya idari emirden mümkün olan en erken tarihte haberdar edecekler ve yasal yükümlülükler ve mevzuatın elverdiği ölçüde, ifşa eden Taraf’ın veya kendisinin söz konusu açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmak için ifşa eden Taraf’ın gerçekleştireceği çabalara destek verecektir.
İfşa edilme tarihinde, bilgi ve belgenin maliki tarafından kamuya duyurulmuş olan bilgiler veya kamuca zaten bilinen bilgiler.

Gizli Bilginin Korunması

 

Gizli bilgiyi alan Taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz olarak Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

Taraflar, sözleşmenin 4. maddesindeki kapsam içinde tarif edilmiş olan gizli bilgiyi;

Mümkün olan en gizli şekilde korumayı,
İşbu bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye ne suretle olursa olsun vermemeyi
Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
Bu kapsamda Taraflar birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, Gizli Bilgiler’i üçüncü kişilere aktarmamayı, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmamayı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, reklam amacıyla kullanmamayı ve ifşa etmemeyi taahhüt ederler.
Taraflar Gizli Bilgiler’i korumak için her türlü makul önlemi alacaklardır.
Taraflar, işbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme’nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koyacakladır.

Gizli Bilginin Mülkiyeti

 

Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.

Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

Yükümlülükler

 

Taraflar, yazılı, sözlü veya görsel olarak aldıkları Gizli Bilgilerle ilgili olarak aşağıdakileri kabul etmektedir ve bünyeleri altında faaliyet gösteren diğer tüm kuruluşlar ve yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri, yöneticileri, personelinin (“Temsilciler”) de aşağıdaki yükümlülüklere uymasını sağlayacaktır:

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı Tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler

Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri yalnızca karşı Taraf ile ilişkide bulundukları ilişki çerçevesinde kullanacaktır. Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri başka herhangi bir amaçla, özellikle de bir diğer Taraf aleyhine doğrudan veya dolaylı zarar verecek herhangi bir şekilde kullanmayacaktır. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve Taraflar arasındaki ticari ilişkinin gereği olarak, Gizli Bilgileri, öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan kişilere verebileceğini, ancak Gizli Bilgiler’ in gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını ve kendisine bağlı olarak çalışan kişileri uyarmayı ve bu kişilerin işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı kalmasını ve Gizli Bilgileri korumalarını sağlamayı, işçilerinin ve alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme’ de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri tamamen ve titizlikle gizli tutacak ve iş amacıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan temsilcileri dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmeyeceklerdir. Temsilcilerine, Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bu taahhütname gereği bu bilgilerin gizli tutulmasından sorumlu olduğunu bildireceklerdir.
Gizli Bilgilerin bütün asılları Taraflar arasında kurulu iş ilişkisinin sonlanmasını müteakip derhal ilgili Tarafa iade edilecek, iade edilemeyen bütün kopyalar ilgili Tarafın onaylayacağı şekilde yok edilecektir.
Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden Tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder. Yine her bir Taraf, diğerinin gizli bilgisinin değerli ticari sırları içerdiğini ve diğer Tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.

Gi̇zli̇ Bi̇lgi̇ni̇n İfşa Olmasi Hali̇nde Alinmasi Gereken Önlemler

 

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce, diğer Tarafa ait Gizli Bilgilerin, sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal yazılı olarak diğer Tarafa durumu bildirir. Haksız açıklama nedeniyle, diğer Tarafın maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir, gereken önlemleri derhal alır.

Gizli Bilginin İadesi

 

Tüm gizli bilgiler taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir sözleşmenin konusunu oluşturur. Bu sözleşme haricindeki imzalanabilecek diğer hizmet sözleşmeleri nedeniyle bu sözleşmenin gizliliği ihlal edilmeyecektir.